Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fotobewerkingservice.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.: Fotobewerkingservice.nl is de gebruiker van deze algemene voorwaarden Fotobewerkingservice.nl :
gevestigd aan de Cami de la mar 16, Centro mar 3 , Alfaz del pi.
Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3683, Folio 124, Hoja 134573.
( ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

  1. cliënt: de wederpartij van Fotobewerkingservice.nl
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en Fotobewerkingservice.nl
  3. website: www.Fotobewerkingservice.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Fotobewerkingservice.nl en de cliënt waarop Fotobewerkingservice.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fotobewerkingservice.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing Fotobewerkingservice.nl en de cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijzen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Verzendkosten, prijzen en verder door Fotobewerkingservice.nl verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Fotobewerkingservice.nl niet Fotobewerkingservice.nl is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen echter niet plaatsvinden direct na het tot stand komen van een overeenkomst.

3.3 Fotobewerkingservice.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in emails of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2 Alle getoonde afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van cliënten van Fotobewerkingservice.nl. Deze hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven om hun foto als voorbeeld te gebruiken op deze website. Alle rechten van deze onbewerkte én bewerkte afbeeldingen blijven bij de oorspronkelijke opdrachtgever. De rechten van de afbeeldingen in de fotoshop liggen uiteraard bij  Fotobewerkingservice.nl

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de cliënt deze per email heeft aanvaard, bevestigt Fotobewerkingservice.nl onverwijld in een antwoordende email de aanvaarding van het aanbod. Uiteraard is overeenkomen ook op andere wijze mogelijk. Zolang dit niet is gebeurd kan de cliënt de overeenkomst nog ontbinden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

6.1 Fotobewerkingservice.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Fotobewerkingservice.nl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst uiteraard met kennisgeving aan de cliënt, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten in overleg aan de cliënt door te berekenen. Een voorbeeld hiervan betreft het door derden laten verzorgen van fotoafdrukken.

6.3 Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy.

6.4 De cliënt dient de foto die hij wil laten bewerken via de website, via email aan Fotobewerkingservice.nl te sturen.

6.5 Indien de cliënt de foto via de website verstuurt, dan dient de foto indien mogelijk te worden verstuurd volgens de op de website weergegeven minimale resolutie.

Artikel 7 Verplichtingen van de cliënt

7.1 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Fotobewerkingservice.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Fotobewerkingservice.nl ter beschikking worden gesteld.

7.2 Indien de door de cliënt aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de cliënt.

7.3 De cliënt is gehouden Fotobewerkingservice.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4 Het is de cliënt niet toegestaan foto’s aan Fotobewerkingservice.nl ter beschikking te stellen waarop auteursrechten van derden berusten, zoals een gekochte foto, een foto uit een tijdschrift of een foto die de cliënt van het internet heeft afgehaald.

7.5 De aangeleverde foto’s dienen geen afbeeldingen te bevatten die in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving. Indien de foto’s afbeeldingen bevatten die in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving, dan schakelt Fotobewerkingservice.nl de bevoegde autoriteiten in.

7.6 Fotobewerkingservice.nl gaat ervan uit dat de cliënt al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.7 De cliënt vrijwaart Fotobewerkingservice.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is.

7.8 Indien de cliënt zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan heeft Fotobewerkingservice.nl het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en worden alle kosten die Fotobewerkingservice.nl daardoor heeft moeten maken aan de cliënt in rekening gebracht.

7.9 Fotobewerkingservice.nl kan op grond van wettelijke bepalingen verplicht worden om de door de cliënt ter beschikking gestelde foto’s onder zich te houden. Fotobewerkingservice.nl is in een dergelijk geval jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade aan deze foto’s dan wel voor het verloren gaan van deze foto’s.

Artikel 8 Levering (nog niet van toepassing)

8.1 Levering van een bewerkte foto of een foto uit de fotoshop kan zowel digitaal als afgedrukt plaatsvinden.

8.1 De levertijd van elk fotoproduct is maximaal 10 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De genoemde levertijd geldt niet als een fatale termijn.

8.2 De door Fotobewerkingservice.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat Fotobewerkingservice.nl gewenste informatie, zoals op welke wijze de foto bewerkt dient te worden, van de cliënt heeft ontvangen.

8.3 Een bijdrage in de verzendkosten voor wat betreft afdrukken staat per product op de website vermeld.

8.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de cliënt zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de cliënt.

Artikel 9 Betaling

9.1  Fotobewerkingservice.nl is gerechtigd om eerst een preview met watermerk van een tussentijds resultaat van een bewerkte foto naar de cliënt te sturen.  Zodra het bedrag op de factuur vermeld op enige wijze is ontvangen wordt zo spoedig mogelijk de foto tot het gewenste eindresultaat verder bewerkt en het definitieve eindresultaat verzonden.

9.2 Bij gedetailleerd/ zeer gedetailleerd en complexe fotobewerking of restauratie met een relatief hoge arbeidsintensiteit en  kostprijs, kan het voorkomen dat een aanbetaling of vooruitbetaling noodzakelijk is om misbruik van gemaakte diensten te voorkomen. In dergelijke gevallen wordt de klant altijd vooraf hiervan op de hoogte gesteld.

9.3 Na ontvangst van de factuur kan betaling op de volgende wijzen geschieden:

  1. Elektronische acceptgiro. U ontvangt een email met daarin een link naar een beveiligde paypal betaalmodule.
  2. Overboeking naar de bankrekening van Fotobewerkingservice.nl

De betalingstermijn van facturen is gesteld op maximaal 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 10 Ontbinding

10.1 De cliënt heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Fotobewerkingservice.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de cliënt schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.

10.2 Indien de cliënt de overeenkomst in overeenstemming met lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de cliënt.

10.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product naar specificaties van de cliënt is vervaardigd. Dit betekent dat indien de cliënt aan Fotobewerkingservice.nl de opdracht heeft gegeven om een of meerdere foto’s te bewerken en/of te corrigeren, de cliënt dan geen beroep kan doen op artikel 10.1. Dit geldt uiteraard tevens als de bewerkte foto op enig product is afgedrukt.

10.4 Fotobewerkingservice.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de financiële verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Er zal tevens onherroepelijk een incassotraject gestart worden. De kosten hiervan bedragen minimaal € 40,- exclusief BTW en worden opgeteld bij het openstaande factuurbedrag.

10.5 Voorts is Fotobewerkingservice.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring

11.1 De cliënt is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Klachten en/of vragen kunnen gemeld worden bij:

Fotobewerkingservice.nl

Cami de la Mar 16, centro mar 3

03580 Alfaz del pi, Alicante

Email: info@ fotobewerkingservice.nl

11.2 Klachten worden door Fotobewerkingservice.nl zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen afgehandeld.

Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de cliënt op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.3 Lichte afwijkingen tussen de gedigitaliseerde foto en de originele analoge foto is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en geeft de cliënt geen recht op korting.

11.4 Indien het geleverde product dat niet een bewerkte foto is door Fotobewerkingservice.nl als ondeugdelijk wordt erkend, dan zal het product worden gerepareerd of worden vervangen of in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Fotobewerkingservice.nl

11.5 Alle aanspraken jegens Fotobewerkingservice.nl die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Fotobewerkingservice.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Fotobewerkingservice.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de cliënt.

12.2 Fotobewerkingservice.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

12.3 Fotobewerkingservice.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in de foto’s die de cliënt aan Fotobewerkingservice.nl ter beschikking stelt.

12.4 De cliënt aanvaardt het risico dat de door hem ter beschikking gestelde analoge foto tijdens het digitaliseren verder kan beschadigen omdat de foto oud en/of van slechte kwaliteit kan zijn. Retouched Fotobewerkingen is nimmer aansprakelijk voor dergelijke beschadigingen maar zal uiteraard alles in het werk stellen om dit te voorkomen.

12.5 Fotobewerkingservice.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met de ter beschikking gestelde analoge foto. De cliënt aanvaardt echter het risico dat, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, de foto in kwaliteit vermindert. Fotobewerkingservice.nl is niet aansprakelijk voor vermindering van de kwaliteit.

12.6 Fotobewerkingservice.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fotobewerkingservice.nl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.6 Fotobewerkingservice.nl is niet verantwoordelijk voor het door de cliënt verkeerd opgeven van instructies en teksten.

12.7 Fotobewerkingservice.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Fotobewerkingservice.nl in, de cliënt eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

12.8 Fotobewerkingservice.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.9 Indien Fotobewerkingservice.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fotobewerkingservice.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Fotobewerkingservice.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fotobewerkingservice.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotobewerkingservice.nl of haar ondergeschikten.

 

 

Artikel 13 Overmacht

In geval van overmacht is Fotobewerkingservice.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de cliënt ontstane schade, behoudens en voor zover Fotobewerkingservice.nl als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Zonder voorafgaande toestemming van Fotobewerkingservice.nl, mag de cliënt geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

14.2 De cliënt beschikt over alle vereiste toestemmingen die nodig zijn voor het doen uitvoeren van de overeenkomst.

14.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de cliënt ter beschikking gesteld zijn, verklaart de cliënt dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Fotobewerkingservice.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 15 Beveiliging en internet

15.1  Fotobewerkingservice.nl al alle mogelijke passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de cliënt via de website ingevoerde gegevens, maar Fotobewerkingservice.nl kan ter zake geen absolute garantie geven.

15.2 Alle digital aangeleverde foto’s en bestanden worden online en versleuteld bewaard op een veilige plaats.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.3 Op elke overeenkomst tussen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de cliënt en Fotobewerkingservice.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats Fotobewerkingservice.nl is gelegen. De cliënt zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Fotobewerkingservice.nl zich schriftelijk jegens de cliënt op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.